KONKURS WALENTYNKOWY 2KC

REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO

REGULAMIN KONKURSU

 

WALENTYNKI 2022

 

(dalej: Regulamin)

 

 

 

1

 

 

 

DEFINICJE

 

 

 

Pojęcia stosowane w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 

Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą ,,WALENTYNKI 2022" na zasadach określonych w Regulaminie;

Organizator Organizatorem konkursu są Zakłady Farmaceutyczne „Colfarm” S.A. z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300 Mielec), ul. Wojska Polskiego 3, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142836; NIP: 9462370919, kapitał zakładowy: 102 000 zł (dalej „Organizator”)

Jury - 2 osobowy zespół wybrany przez Organizatora, pełniący funkcje przewidziane w Regulaminie;

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

2

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego przez Organizatora dla użytkowników portalu Instagram. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Konkurs odbywa się na fan page’u 2KC.POLSKA na portalu społecznościowym www.instagram.com pod adresem internetowym https://www.instagram.com/2kc.polska/www.facebook.pl https://www.facebook.com/2KC.Polska

Celem Konkursu jest promocja marki 2KC.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram i Facebook
w związku z tym, w tym zakresie Serwis Instagram i Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.

Konkurs nie podlega zgłoszeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.471.). Organizator oświadcza, że Konkurs ani żaden jego Etap nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.

Konkurs będzie przeprowadzany w okresie: od 09.02.2022r. od godz. 12:00 do 10.02.2022r. do
 godz. 23:59.

Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej w dniu 11.02.2022 r.

 

 

3

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont e-mail i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Sponsora, w tym osoby pozostające w stosunkach umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieło lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, Sponsorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osoby stanowiące Jury i członkowie ich najbliższych rodzin.

Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

Warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie Organizatorowi uzupełnionego o wymagane dane formularza kontaktowego zawierającego:

 1. a) dane osobowego Uczestnika w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu,

 

 1. b) zgodę na przetwarzania danych osobowych,

 

 1. c) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 

 

 

Aby przystąpić do Konkursu należy:

 1. a) Zaobserwować profil na Instagramie @2kc.polska i @2KC.Polska

 

 1. b) wykonać zadanie konkursowe polegające na umieszczeniu przez Uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

 1. b) oznaczyć w komentarzy Ukochaną Osobę.

 

Każdy z Uczestników może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.

Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

Zgłoszenie do Konkursu nie może:

 1. a) być antyreklamą ani naruszać dobrego imienia Organizatora, Sponsora;

 

 1. b) zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych;

 

 1. c) naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu Portalu Facebook, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,

 

d). dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem, e)mieć charakteru komunikatu czy ogłoszenia,

 

 1. f) mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy propagować przemoc, etc.,

 

 1. g) naruszać zasad uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora, Sponsora.

 

Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Organizatora, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.

Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, podlega akceptacji Organizatora.

Organizator ma prawo dyskwalifikacji tekstów odpowiedzi konkursowych nie odpowiadających tematowi zadania konkursowego lub niespełniających innych warunków Konkursu.

 

 

 

 

5

 

 

 

ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

 

Zwycięzców Konkursu wybiera Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, określone w § 4 ust.1, w okresie trwania Konkursu oraz spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do Konkursu nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

Zwycięzcami Konkursu, zostanie osoba, która w ocenie Jury wykona zadanie konkursowe w sposób najbardziej kreatywny, oryginalny. Zwycięzcy nie zostaną wybrani w sposób losowy. Każdy zwycięzca otrzymuje jedną nagrodę dla siebie i osób oznaczonych w komentarzu.

Zawiadomienie o wygranej w Konkursie następuje poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza z informacją o Zwycięzcach, z oznaczeniem ich profilów.

Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Decyzja Jury w przedmiocie wyboru Zwycięzców Konkursu jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich Uczestników. Opinie Jury o poszczególnych zgłoszeniach do Konkursu nie są udostępniane.

 

 

6

 

 

 

NAGRODY

 

1.Nagrodą w Konkursie są zestawy składające się z: produktów linii 2KC, gadżetów z rysunkami autorstwa Andrzeja Mleczki

 

2.Nagroda przysługuje dla zwycięskiego Uczestnika  i osobom zaznaczonym przez danego Uczestnika w komentarzu konkursowym wybranym przez Jury.

 

Jeżeli podatek od Nagrody będzie należny, to do sumy wartości każdej Nagrody, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody.

 

3.Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 

4.Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród w Konkursie przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Organizatorowi przysługuje prawo żądania od Zwycięzcy konkursu, przed wydaniem nagrody, wszelkich danych w celu dokonania zgodnych z przepisami prawa rozliczeń podatku z tytułu wygranej, w tym uzyskania od Zwycięzcy takich danych jak w szczególności numer NIP, dane właściwego Urzędu Skarbowego.

 

5.Podanie nieprawidłowych danych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość uiszczenia podatku lub doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

6.Odbiór Nagrody zostanie potwierdzony przez Zwycięzcę na piśmie w formie protokołu odbioru nagrody.

 

7.Nagrodę dla nagrodzonych Uczestników oraz osób zaznaczonych dla danego Uczestnika, wysyła Organizator, na adres wskazany i potwierdzony przez Uczestnika, kurierem lub przesyłką pocztową w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

8.Organizator skontaktuje się ze  nagrodzonymi Uczestnikami w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej przez Instagram.

 

9.Nieodebranie przez Uczestnika przesłanej Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody.

 

10.Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w pieniądzu lub w postaci innego przedmiotu.

 

11.Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w celu ich identyfikacji. Przed wydaniem Nagrody Organizator może żądać od nagrodzonego uczestnika potwierdzania swojej tożsamości.

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 

 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:

 

a)nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

 

 1. b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;

 

c)podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Landing Page albo wykorzystania jego luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.

 

2.W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

 

 

 

8

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

1.Administratorem Pani/Pana Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A. z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300 Mielec), ul. Wojska Polskiego 3, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142836; NIP: 9462370919. Zakres przetwarzanych danych nagrodzonych Uczestników obejmuje: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer PESEL, adres mailowy i numer telefonu. Dane przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, przekazania nagród oraz wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Organizatorze Konkursu.

 

2.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO. Pani/Pana dane osobowe są Administratorowi niezbędne do realizacji Konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostaje wyrażona na formularzu kontaktowym.

 

3.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia Konkursu oraz publikacji jego wyników na stronie internetowej Organizatora.

 

4.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5.W celu realizacji jednego ze swoich praw może się Pani/Pan z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub listownie na adres naszej siedziby.

 

6.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

7.Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan że przetwarzając przekazane przez Panią/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

9

 

 

 

REKLAMACJE

 

 

 

1.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego albo data otrzymania przez Organizator wiadomości e-mail.

 

2.Reklamacje należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, drogą elektroniczną na adres e-mail:

 

3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe. Decyzja Komisji zostanie przekazana Uczestnikowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

 

5.Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, nr telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis i powodów reklamacji.

 

7.Decyzje Organizatora lub Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

 

10

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie www.colfarm.pl/pl/regulamin-konkursu-kobiety-dla-kobiet-cz3

 

2.Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

3.Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem